Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Οδηγός προετοιμασίας

Φέτος, οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνουν μέσω υποβολής αίτησης σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Η αίτηση θα περιλαμβάνει διάφορα βήματα που θα γίνονται σε βάθος χρόνου. Για αρχή, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει αίτηση και να δηλώσει το τραπεζικό ίδρυμα από όπου σκοπεύει να λάβει δάνειο, αν φυσικά σκοπεύει να λάβει κάποιο δάνειο. Κατόπιν, ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα του ατόμου, όπως γίνεται για κάθε αίτηση λήψης δανείου. Όταν γίνει έγκριση από το τραπεζικό ίδρυμα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει ένα πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το σπίτι από έναν ενεργειακό επιθεωρητή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν να προετοιμάζονται για την κατάθεση τόσο της αίτησης όσο και ενός ευρύτερου συνόλου δικαιολογητικών, σχετικά με τις ζητούμενες αλλαγές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο ενεργειακό προφίλ της κατοικίας τους.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε τα βασικότερα δεδομένα τόσο του ίδιου του Προγράμματος, όσο και της σωστής προετοιμασίας και της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τις κατοικίες φυσικών προσώπων, και οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

  • α. Να κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.
  • β. Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 250 Ευρώ/m2, και το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 25.000 Ευρώ.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση ένταξης ολόκληρης της πολυκατοικίας στο Πρόγραμμα, καθώς θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών να αποτελείται αποκλειστικά από κατοικίες. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου οι ιδιοκτησίες επαγγελματικής ή τρίτης χρήσης υπερβαίνουν το 50% του συνόλου, τότε η πολυκατοικία δεν μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσθέσει στην αίτηση τα στοιχεία που προέκυψαν από την επιθεώρηση. Επίσης, θα πρέπει να καταχωρήσει τις αλλαγές, ή αλλιώς τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο σπίτι και το κόστος τους. Αν η αίτηση εγκριθεί, τότε γίνεται η λήψη δανείου, ή η δήλωση αποδοχής, ώστε να γίνουν οι εργασίες στο σπίτι. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα πρέπει να εκδοθεί άλλο ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Τέλος, ελέγχεται αν έχει γίνει επαρκής ενεργειακή αναβάθμιση χάρη στις αλλαγές/ εργασίες, έτσι ώστε ο αιτών να μπορέσει να λάβει τα χρήματα της επιδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια. «Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί το μεγάλο πρόβλημα που κληρονομήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, των εκκρεμών εγκεκριμένων αιτήσεων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν, καθώς δεν είχαν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τα κάτωθι:

  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα
  • Υποβολή και διαχείριση φακέλου
  • Συμβουλευτική/σχεδιασμός/επίβλεψη υλοποίησης

Η ομάδα μας αποτελείται:

  • Ενεργειακούς επιθεωρητές
  • Πολιτικούς Μηχανικούς
  • Μηχανολόγους/Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
  • Έμπειρους τεχνικούς

Ο συνδυασμός της εξειδίκευσης του μελετητικού τμήματος και με την πολυετή εμπειρία του κατασκευαστικού τμήματος της εταιρείας μας εγγυάται: Την κατάρτιση της βέλτισης οικονομοτεχνικά πρότασης για το ακίνητό σας

Έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό εργασιών μέσω της συγχρηματοδότησης του Υπουργείου, γνωρίζουμε την ακριβή διαδικασία ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του προγράμματος, Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με καταξιωμένους ενεργειακούς επιθεωρητές από όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει την διαδικασία ‘’Εξοικονομώ κατ’ Οίκον’’. Σε περίπτωση που δεν έχετε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, αναλαμβάνουμε την έκδοσή του :

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’οίκον 2018, το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα έχουν ταξινομηθεί σε 7 κατηγορίες.

Το ανώτατο όριο επιδότησης για μια κατοικία δε μπορεί να ξεπερνά το 70% της συνολικής δαπάνης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η πρώτη κατηγορία δικαιούται σίγουρα επιδότηση κατά 60%. Η δεύτερη δικαιούται επιδότηση του 50% των δαπανών, η τρίτη 40%, η τέταρτη 35%, η πέμπτη 30% και η έκτη 25%. Όσον αφορά στην έβδομη κατηγορία, δεν υπάρχει δικαίωμα επιδότησης, αλλά υπάρχει δικαίωμα λήψης άτοκου τραπεζικού δανείου.

Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό

Βασικό ποσοστό

Προσαύξηση λόγω προστατευόμενου μέλους

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης

Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 10.000 € Oικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €

60%

5%

70%

Ατομικό εισόδημα από 10.001 έως 15.000€ Οικογενειακό από 20.001 έως 25.000 €

50%

5%

70%

Ατομικό εισόδημα από 15.001 έως 20.000€ Οικογενειακό από 25.001 έως 30.000 €

40%

5%

70%

Ατομικό εισόδημα από 20.001έως 25.000€ Οικογενειακό από 30.001 έως 35.000 €

35%

5%

70%

Ατομικό εισόδημα από 25.001 έως 30.000€ Οικογενειακό από 35.001 έως 40.000 €

30%

5%

50%

Ατομικό εισόδημα από 30.001 έως 35.000€ Οικογενειακό από 40.001 έως 45.000 €

25%

5%

50%

Ατομικό εισόδημα από 35.001 έως 40.000€ Οικογενειακό από 45.001 έως 50.000 €

δεν δικαιούνται επιδότηση, αλλά μπορούν να συνάψουν άτοκο τραπεζικό δάνειο

Αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης, αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια;

Σε περίπτωση που υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, για κάθε προστατευόμενο μέλος υπάρχει προσαύξηση επιδότησης κατά 5%. Αν πρέπει να προσέξεις κάτι ως προς αυτό, είναι το γεγονός ότι στις πρώτες 4 κατηγορίες το τελικό ποσοστό επιδότησης δε μπορεί να ξεπεράσει το 70%. Από την άλλη πλευρά, στις κατηγορίες 5 και 6 το τελικό ποσοστό δε μπορεί να ξεπεράσει το 50%. Η τελευταία κατηγορία, όπως προαναφέρθηκε, δε δικαιούται επιδότηση, ακόμα και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη.

Για την εκτέλεση του προγράμματος προβλέπονται διάφορα στάδια, με βασική υποχρέωση τη διενέργεια δυο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων:
Αξιολόγηση πρότασης.

Α’ Φάση:
• Ελεγχος δυνατότητας υπαγωγής στο Πρόγραμμα.
• Απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις.
• Διενεργεια Α’ Ενεργειακης επιθεώρησης.
• Συμπλήρωση πρότασης παρεμβάσεων.
• Λήψη προσφορών.

Β’ Φάση:
• Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
• Πρώτο στάδιο αξιολόγησης – χαρακτηρισμός της πρότασης ως κατ’ αρχήν επιλέξιμη.
• Δημιουργία φακέλου έργου με τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
• Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης – συγκριτική αξιολόγηση.
Υλοποίηση:

• Κατάταξη – Υπαγωγή στο πρόγραμμα – Υπογραφή Σύμβασης. • Υλοποίηση έργου.
• Ολοκλήρωση παρεμβάσεων – Διενέργεια Β’ Ενεργειακής επιθεώρησης.
• Ολοκλήρωση έργου – Προσκόμιση δικαιολογητικών – Χορήγηση κινήτρων

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’οίκον 2018 θα λάβουν ένα τραπεζικό ποσό σε  άτοκο δάνειο για 4, 5, 6 έτη, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου και με δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, ή θα πρέπει να συμπληρώσουν τα χρήματα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση με ίδια κεφάλαια. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να συμπληρώσουν το χρηματικό ποσό αποπληρωμής,  ή εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Πόσα χρήματα θα πρέπει να συμπληρώσουν, όμως, οι δικαιούχοι; Ας δούμε ένα απλό και πρακτικό παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι ανήκεις στην κατηγορία 1, όπου το ατομικό ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ και το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 20.000 ευρώ. Αν ζεις σε μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, μπορείς να κάνεις αίτηση για εργασίες αξίας 25.000 ευρώ (250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). Αν στην κατοικία δεν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη, τότε δικαιούσαι επιδότηση της τάξης του 60%. Συνεπώς, δικαιούσαι επιδότηση 15.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν από σένα, είτε από χρήματα που ήδη διαθέτεις, είτε μέσω τραπεζικού δανείου. Με τον ίδιο τρόπο μπορείς να υπολογίσεις το ποσό της επιδότησης και το ποσό που θα πρέπει εσύ να καταβάλεις, ανάλογα με την κατηγορία όπου ανήκεις.

Αναλαμβάνουμε να ετοιμάσουμε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης σας (π.χ. έντυπο πρότασης παρεμβάσεων, οικονομικές προσφορές). Εσείς απλά πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα:

Πιστοποιητικό 1ης Ενεργειακής Απόδοσης (αν δεν υπάρχει, αναλαμβάνουμε την έκδοσή του, και σας προτείνουμε Ενεργειακό επιθεωρητή της περιοχή σας για την έκδοση του, το κόστος της οποίας καλύπτεται πλήρως με την ένταξή σας στο πρόγραμμα) Συμβόλαιο σπιτιού (Τίτλος κτήσης / Κληρονομιά / Γονική παροχή / Μεταβίβασης.)  Άδεια δόμησης ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 συγκύριων ακινήτου( αν υπάρχουν συγκύριοι) Κατόψης Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 (Μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον ίδιο) Τελευταίο Εκκαθαριστικό εισοδήματος Αναλυτική κατάσταση για το μίσθωμα του ακινήτου Ε2 σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται από ΤΡΙΤΟ Αντίγραφο Δήλωσης ακινήτων Ε9 Τελευταίο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ Λογαριασμός ΔΕΗ Τακτοποίηση / Δήλωση αυθαιρεσίας (αν υπάρχει) Οικονομικές πρόσφορες αναδόχων προμηθευτών Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή γενικότερης ύπαρξης συγκύριου της παραπάνω κατοικίας, είναι απαραίτητο και Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του συγκύριου.

Σε περίπτωση που πρόκειται για ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παρεχόμενη κατοικία, απαιτούνται επιπροσθέτως:

Πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης Μισθώσεων Ακινήτων (Ε2) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ωςκατοικία Σε περίπτωση που δεν έχετε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, αναλαμβάνουμε την έκδοσή του και θα χρειαστούν επιπλέον τα παρακάτω έγγραφα:

Στέλεχος οικοδομικής άδειας η νομιμοποιήσεις Τοπογραφικό αν υπάρχουν Τομές αν υπάρχουν Μελέτη θερμομόνωσης για κτίρια μετά του ’80 αν υπάρχει Ξυλότυπος για άδεια από ’99 και μετά αν υπάρχει Φύλλο ελέγχου συντήρησης λέβητα ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) αν υπάρχει
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Θερμομόνωση ταράτσας Θερμομόνωση πυλωτής Θερμομόνωση τοίχων Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) Ενεργειακά κουφώματα Υαλοπίνακες Συστήματα σκίασης Κεντρικό σύστημα θέρμανσης Ενεργειακά τζάκια Αντλίες θερμότητας Φωτοβολταϊκά συστήματα Ηλιοθερμικά συστήματα Συστήματα αυτοματισμών Ατομικά συστήματα θέρμανσης Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης. Λόγω της απαίτησης του προγράµµατος για ενεργειακή αναβάθµιση, η παρέµβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερµοµονωτικά/ θερµο-διακοπτόµενα κουφώµατα µε διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιµη είναι και η αλλαγή µόνο του υαλοπίνακα µε την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθµιση. Επιλέξιµη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε µονοκατοικία και κουφωµάτων κλιµακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. ∆εν συµπεριλαµβάνονται όµως «ανοίγµατα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερµαινόµενους ή µη (π.χ. πόρτα διαµερίσµατος). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγµατα (παντζούρια, ρολά).

Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερµοµόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείµενη νοµοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισµοί).

Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες:

Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα ή/και λέβητα µε καινούριο σύστηµα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατοµικό) ή σύστηµα που λειτουργεί κυρίως µε την αξιοποίηση ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιοµάζας, αντλίες θερµότητας, ηλιοθερµικά συστήµατα, κλπ.) ή σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανοµής (αυτοµατισµοί, κυκλοφορητές, καµινάδα, αντικατάσταση ή µόνωση σωληνώσεων, κλπ.). ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για δεξαµενή πετρελαίου και τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας (σώµατα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστηµα, κλπ).

Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοµατισµούς αντιστάθµισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθµιση των µερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθµιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερµοστάτες χώρων, θερµοστατικές κεφαλές θερµαντικών σωµάτων, κλπ., συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων θερµιδοµέτρησης για την κατανοµή δαπανών θέρµανσης.

Η τοποθέτηση ηλιακών συστηµάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ). Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου µε νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει µε βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσµατα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκµηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χηµικού καθαρισµού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).

Η πρόταση (συνδυασµός παρεµβάσεων) για ενεργειακή αναβάθµιση, που υποβάλλεται µε την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράµµατος: αναβάθµιση κατά µια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι µεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τις παρεµβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση.

Επισηµαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξηµένη εξοικονόµηση ενέργειας όταν τα δοµικά στοιχεία και οι επιµέρους ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν, µετά τις παρεµβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συµφωνία και µε τα οριζόµενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Επιπλέον τα δοµικά υλικά και τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.

Οι κατηγορίες παρεµβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιµων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία δαπάνης (1Α έως 3Ε) φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέµβαση συµπεριλαµβάνονται τυχόν:Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της παρέµβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσµατα, µικροεργασίες αποκατάστασης της εµφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέµβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκοµιδή, σήτες, διαµόρφωση κλίσεων απορροής στο δώµα, υγροµόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεµβάσεις για την ορθή λειτουργία/συµπεριφορά της θερµοµόνωσης, απαραίτητες επεµβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραµιδιών) κ.λπ.

Το κόστος εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτούµενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδοµικές εργασίες, που, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία (µη στεγασµένα επαγγέλµατα), βαρύνουν τον Ωφελούµενο του Προγράµµατος ως «κύριο του έργου». Στα ανωτέρω όρια επιλέξιµων δαπανών περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Για αρχή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως αν έχεις την κυριότητα για 2, ή και παραπάνω κατοικίες, δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αίτηση για ένταξη όλων των κατοικιών στο πρόγραμμα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να κάνει μόνο μια αίτηση για μια κατοικία, οπότε καλό θα ήταν να το έχεις υπόψιν σου. Επίσης, θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς το ετήσιο εισόδημα σου. Ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα, ορίζεται το ποσοστό της επιδότησης.

Έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιµη κατοικία. Πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Β. Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωµάτων συγκυριότητας σε επιλέξιµη κατοικία η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων µετά από συµφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι δηλώνουν την συγκατάθεσή τους στη βάση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Παραρτήµατος V. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούµενοι του Προγράµµατος.

Μία κατοικία, προκειµένου να κριθεί επιλέξιµη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

Να έχει οικοδοµική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδοµική άδεια, θα πρέπει να προσκοµισθεί σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόµιµα. Για τις περιπτώσεις που η οικοδοµική άδεια απωλεσθεί ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων µπορεί να εκδοθεί το ως άνω νοµιµοποιητικό έγγραφο δεν είναι άµεσα διαθέσιµα, η εν λόγω άδεια και το νοµιµοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκοµιστούν στo χρηµατοπιστωτικό οργανισµό πριν την υπογραφή της δανειακής σύµβασης. Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της ∆. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προκύπτει η χρήση κατοικίας (κενό διαµέρισµα, κενή µονοκατοικία), δύναται για την πιστοποίησή της να χρησιµοποιηθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των τελευταίων τριών οικονοµικών ετών.

Ταμείο «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον» (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΤΠΑ)
Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Κατ’ οίκονΠαροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών,διαμερισμάτων και πολυκατοικιών αποκλειστικά στηνελληνική επικράτεια. Κλιμάκωση ωφελημάτων ανάλογα με

την εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος.

1.       Alpha Bank

2.       Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

3.       EFG Eurobank

4.       Τράπεζα Πειραιώς

Θα υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου για την προετοιμασία της αίτησης. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα;Η διαδικασία θα προβλέπει ότι σε πρώτη φάση οι δυνητικά ωφελούμενοι θα συμπληρώνουν στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος την αίτηση που θα αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη, θα επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα επιλέγουν, εάν επιθυμούν χορήγηση δανείου, την τράπεζα που θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα. Το μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο θα γίνεται η ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι η σειρά με την οποία έχει καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος

ο υποψήφιος. Σε δεύτερη φάση και μετά την έγκριση της πιστοληπτικής τους ικανότητας για όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει χορήγηση δανείου, οι δυνητικά ωφελούμενοι θα απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΑΠΕΝ έγγραφο που εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό -τον Ενεργειακό Επιθεωρητή– ύστερα από αυτοψία του ακινήτου. Σε αυτό αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, το πόση δηλαδή ενέργεια καταναλώνει ετησίως για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό. Με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.):

Ο επιθεωρητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. όλα τα δεδομένα και εκδίδεται το Π.Ε.Α., το οποίο και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου.

Τι περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό αποτελείται από δύο σελίδες και περιλαμβάνει τέσσερα πεδία πληροφοριών: 1ο πεδίο: Αναγράφονται γενικές πληροφορίες για το κτίριο (διεύθυνση, επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα, έτος κατασκευής, στοιχεία ιδιοκτήτη), καθώς και μια φωτογραφία της εξωτερικής όψης του κτιρίου.

2ο πεδίο: Περιλαμβάνει τη σχηματική απεικόνιση της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου σε μία από τις εννέα ενεργειακές κλάσεις και καταγράφονται:

η ειδική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά χρήση και είδος καυσίμου η ειδική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, κ.ά.) οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά τελική χρήση 3ο πεδίο: Καταγράφεται ποσοστιαίως η ειδική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά είδος καυσίμου καθώς και η κατανομή της δαπανώμενης ενέργειας ανά χρήση.

4ο πεδίο: Προσδιορίζονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή πιθανές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου μαζί με το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος.

H ισχύς του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι δέκα έτη, εκτός αν γίνει ανακαίνιση στο ακίνητο ή οποιαδήποτε επέμβαση η οποία μεταβάλλει την ενεργειακή του απόδοση πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με καταξιωμένους  ενεργειακούς επιθεωρητές  από όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει όλη

την διαδικασία  ‘’Εξοικονομώ κατ’ Οίκον’’.

Η ενεργειακή κλάση έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας που πετυχαίνει ένα κτήριο και υπολογίζεται με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως η ηλικία του κτηρίου, ο προσανατολισμός του, η θερμομόνωση του κελύφους, τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα), το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ψύξης και ο φωτισμός του ανάλογα με τη χρήση του (κατοικία, κατάστημα κ.λπ.). Υπάρχουν εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) που αντιστοιχούν στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα (κτίρια, διαμερίσματα, καταστήματα κ.λπ) στις εξής περιπτώσεις:

Μεταβίβαση ακινήτου, για την υπογραφή οριστικών συμβολαίων. Μίσθωση ακινήτου, για την υποβολή της μίσθωσης στο TAXIS. Ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον». Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης Για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.ΕΝ.Α.Κ., που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης: Η ανάθεση γίνεται από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου κατόπιν πρόσκλησης στον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου: Ο επιθεωρητής καταχωρεί ηλεκτρονικά τα γενικά στοιχεία του ακινήτου στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΠΕΝ του ΥΠΑΠΕΝ και λαμβάνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου που συνοδεύει όλη τη διαδικασία μέχρι το πέρας της. Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης: Συλλέγονται και διατίθενται στον επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Επιθεώρηση Κτιρίου: Συλλέγονται αναλυτικά τα στοιχεία για το υπό επιθεώρηση κτίριο κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή. Υπολογισμοί και Ανάλυση Αποτελεσμάτων: Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης του εξεταζόμενου κτιρίου μέσω του λογισμικού ΤΕΕ-Κ.ΕΝ.Α.Κ. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.):

Ο επιθεωρητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. όλα τα δεδομένα και εκδίδεται το Π.Ε.Α., το οποίο και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναβάθμιση των κατοικιών στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει, υποχρεωτικά, να γίνεται στη Β’ ενεργειακή κλάση, με κριτήριο το ύψος οικογενειακού εισοδήματος.

Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με καταξιωμένους  ενεργειακούς επιθεωρητές  από όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει όλη την Υλοποίηση και την διαδικασία  ‘’Εξοικονομώ κατ’ Οίκον’’.

Οι καλύτερες είναι οι Α+, Α, Β+, Β και αφορούν τα καινούργια κτήρια που έχουν κατασκευαστεί με τις σύγχρονες προδιαγραφές και έχουν καλή θερμομόνωση, ενεργειακά τζάμια και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, αλλά και παραγωγής ζεστού νερού. Παράλληλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις κατασκευές φέρουν τις κατάλληλες ενεργειακές σημάνσεις και πιστοποιήσεις.

Οι κατηγορίες Γ, Δ, Ε αφορούν σπίτια που έχουν κατασκευαστεί με τον παλιό κανονισμό θερμομόνωσης, δηλαδή μετά το 1979 και είναι κατά κανόνα κατοικίες με παλαιά διπλά τζάμια, που έχουν θερμομόνωση. Οι κατηγορίες Ζ και Η αφορούν τα πιο παλαιά κτίρια, που είναι η πλειοψηφία των κατοικιών στην Ελλάδα και είναι και τα πιο ενεργοβόρα, εξαιτίας της ανυπαρξίας απαιτήσεων σε θερμομόνωση όταν χτίστηκαν.